Category "Novinky v I.S.D.D. plus"

Nástroj na zefektívnenie Vášho biznisu

 

I.S.D.D. plus s.r.o. vyvinula špecializovaný modul pre IOT  riešenia   svojich zákazníkov: IOT Business Hub. Technológie budúcnosti nasadené v reálnom biznis prostredí, ktoré pomáhajú modernizovať procesy a pomôcť našim zákazníkom budovať úspešnú firmu aj v súčasnom rýchlo sa meniacom prostredí.  

 

IoT riešenie – zber dát a ich analytika

 

V súčasnej dobe už aj komerčné spoločnosti objavili úžasnú pridanú hodnotu nových technológií, ako IoT alebo Big Data analytiky. Motiváciou pre využitie týchto technológií sú možnosti, ktoré už v súčasnej dobe vedia ponúknuť silnú pridanú hodnotu pre biznis. Jednak umožňujú našim zákazníkom šetriť náklady, čím si nepriamo zvyšujú zisk. Nemenej významnou pridanou hodnotou je aj zvyšovanie efektivity procesov, kde vie použitá technológia napomôcť zjednodušiť procesy, prípadne ich pozmeniť tak, aby prinášali vyššiu pridanú hodnotu či už priamo spoločnosti, alebo jej zákazníkom. IoT technológiu treba chápať len ako prostriedok pre zber cenných dát o nejakých biznis entitách. V druhom kroku je zber presných dát podporený špecializovanou dátovou analytikou, ktorá sa opiera práve o výsledky IoT zariadení. Pre analytické účely a návrhy biznis optimalizácie máme dedikovaný tím, ktorý sa zameriava na Big Data  (t.j. vedecké skúmanie veľkého množstva dát).

Pre konkrétnu predstavu využitia vieme ponúknuť riešenie v rámci IoT technológie pre Váš biznis, ktoré sme vyvinuli na správu a smerovanie toku dát podľa konkrétnych predstáv a požiadaviek zákazníkov prispôsobených na mieru.

Takýto project už bol realizovaný a nasadený u nášho konkrétneho zákazníka na tisícke zariadení. Po návrhu technického riešenia pomáhame klientom aj s vyhodnotením a spracovaním surových dát do podoby štrukturovanej spätnej väzby a detailnej analytiky dát.

Základný rámec aplikácií tvoriacich IoT SW riešenie je nasledovný:

 

Primárnym cieľom SW riešenia je partnerovi (komerčnej spoločnosti) dodávať dáta o biznis entitách. výhodou nášho riešenia je, že nijako nezaväzuje partnera použiť konkrétnu sieťovú technológiu. Dokonca umožňuje, aby informácie o tom istom type biznis entity boli doručované paralelne z rôznych IoT sietí (podľa pokrytia, podľa výhodností zmluv a pod.). Riešenie rovnako umožňuje, aby informácie zaslané z rôznych IoT vysielačov jednej IoT siete boli registrované na rôznych partnerov.

SW riešenie pozostáva zo samostatných predintegrovaných komponentov, ktoré spolu komunikujú cez definované rozhrania.

IoT Business  hub

 

Používateľská špecifikácia

 

Aplikácia IOT Partner biznis hub má za cieľ oddeliť CRM (biznis funkcionalitu) od proprietárnej sieťovej komunikácie – t.j. umožňuje pripájanie biznis aplikácií na tzv. „biznis API“, prípadne pripojiť novú sieť (typ siete) bez vplyvu na biznis aplikáciu. Dosahuje sa tým nezávislosť biznis častí od poskytovateľa siete a rovnako špecifík použitej sieťovej technológie. V prípade upgradu, či zmeny za účelom podpory inej siete stačí zmeniť Partner biznis hub komponent.

Základnou entitou v Partner biznis hub je IoT vysielač so svojím sériovým číslom (EUI), ktorý využitím IoT sieťového servra odosiela správy. Obsahom správ sú metainformácie ako sila signálu, čas odoslania, identifikátor GTW, ktorá prijala správu, veľkosť správy, jednoznačný identifikátor správy a biznisové informácie (všeobecne ide o stav nejakého snímača alebo čidla) v base64/hexa formáte.

Je dôležité poznamenať, že sieťová správa typicky neobsahuje indetifikátor biznis entity (zákazník, číslo elektromeru, číslo odberného miesta, atď.) a biznisovým obsahom správy nemusí byť absolútny stav biznis entity (napríklad stav elektromeru). Napríklad v prípade smart meteringu v utilitných spoločnostiach obsahuje tzv. počet impulzov zaznamenaných snímačom od jeho namontovania na merač spotreby – t.j. relatívnu veličinu.

Aplikácia v svojej databáze obsahuje mapovanie IoT vysielačov na biznis entity, vrátane atribútov potrebných na prevod stavu čidla/snímača na relevantnú biznisovú informáciu.

IOT Partner biznis hub komunikuje s CRM vždy biznis entitami.

Ako vyplýva z uvedeného, aplikácia vystupuje v roli LPWAN aplikačného servra.

Aplikácia Partner biznis hub obsahuje najmä obrazovky podporujúce manažment IoT vysielačov a správ:

 • Pridanie zariadenia – obrazovka umožňuje pridanie nového zariadenia do systému.
 • Prehľad zariadení – obrazovka zobrazuje prehľad zariadení, umožňuje filtrovanie na základe priradených atribútov k zariadeniu a zoraďovanie podľa rôznych parametrov. Stav zariadenia je možné rýchlo rozpoznať pomocou identifikátorov v pravom hornom rohu (červerná – zariadenie je deaktivované, oranžová – zariadenie je aktivované ale neodoslalo ešte žiadnu správu, zelená – zariadenie je aktivované a odosiela správy).
 • Detail zariadenia – obrazovka zobrazuje detaily k zariadeniu a umožňuje prejsť na úpravu zariadenia a správu atribútov zariadenia.
 • Úprava zariadenia – obrazovka ponúka aktiváciu a deaktiváciu zariadenia, zmenu externého identifikátora (mapovanie na biznis entitu) a správu atribútov zariadenia.
 • Správa atribútov zariadení – obrazovka umožňuje spravovať atribúty zariadení, pridávnie nových atribútov, úpravu existujúcich a pridávanie hodnôt k jednotlivých atribútom.
 • Pridanie správy – obrazovka umožňuje pridanie sieťovej správy do systému. Pri pridávaní správy je potrebné dodržať formát určený sieťou, na ktorú správa správa odosiela prípadne posiela.
 • Prehľad správ – obrazovka ponúka prehľad prijatých správ systémom v prehľadnej tabuľke.
 • Detail správy – zobrazuje detaily o správe a obsah správy v detailnom a lepšie čitateľnom formáte.
 • Export správ – umožňuje exportovať správy zo systému vo formáte CSV alebo JSON.

 

Správy zasielané z IoT vysielačov sú ukladané v databáze a po ich dekódovaní sú relevantným zdrojom pre ďalšiu analýzu, s ktorou Vám takisto vieme pomôcť s analytikou v rámci tzv.BigData.

 

Technická špecifikácia

Key features:

 • implementačne nezávislé na type siete (LoRa, SigFox, NBIoT)
 • integrácia so sieťovým servrom – REST (JSON), SOAP, MQTT
 • podpora režimov SAAS aj on site deployment u zákazníka

 

Dňa 29. 6. 2017 (s účinnosťou od 3. 6. 2017) bola podpísaná ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 061/2017/1.2.1/OPVaI/DP medzi prijímateľom I.S.D.D. plus, s. r. o.Projekt, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, je podporený v rámci Operačného programu výskum a inovácie, prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií; investičná priorita: 1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel; špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vytvorenie Centra pre výskum Big Data. V rámci založeného výskumného centra budú realizované dve odborné výskumné aktivity a samotný výskum bude rozdelený na priemyselný výskum, realizovaný žiadateľom I.S.D.D. plus, s.r.o., a nezávislý výskum partnera – akademický výskum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Aktivita 1 – Výskum Big Data v oblasti telekomunikácií

Cieľ a zameranie aktivity 1: aktivita 1 má za cieľ obsiahnuť hlavný podiel práce a výkonov v rámci predkladaného projektu vrátane zmluvného výskumu a je realizovaná hlavným partnerom projektu (I.S.D.D. plus, s. r. o.).
Strategické zameranie výskumu je rozdelené do nasledujúcich podoblastí:

 • (ZV) detekcia a prevencia podvodov (fraud),
 • znižovanie nákladov na budovanie a prevádzku siete,
 • Customer Intelligence a detekcia nových produktov, identifikácia zákazníckych potrieb,
 • pokročilé metódy anonymizácie dát v oblasti telekomunikácií.

Aktivita 2 – Akademický výskum Centra pre výskum dát v oblasti telekomunikácií

Aktivita 2 predstavuje akademickú zložku výskumu centra, ktorá je realizovaná partnerom (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach).
Akademický výskum je realizovaný súbežne so zložkou 3 aktivity 1. Samotný akademický výskum predstavuje nasledovné oblasti:

 • prevencia migrácie zákazníkov,
 • identifikácia pokrokových zákazníkov (Early-adapters),
 • detekcia ideálnej CUG (Closed User Group).

Projekt bude realizovaný 60 mesiacov.

Úspešnou realizáciou predkladaného projektu je aktívne, vysoko stabilné a plne funkčné Centrum pre výskum dát v oblasti telekomunikácií. Centrum bude zosieťovanou výskumnou entitou, ktorá predstavuje výskumno-inovačnú silu, postavenú na výskumných aktívach, ako napríklad skúsený odborný vedecko-technický personál centra a jeho partnerov vrátane doménových expertov, báza vlastných odborných článkov a technických správ, cenné kolekcie data-setov, vlastné zdrojové kódy algoritmov a vedecko-technická softvérová a hardvérová infraštruktúra, nadobudnuté počas realizácie projektu. Zriadené centrum bude predstavovať reálne a hmatateľné prepojenie a vzájomné väzby medzi výskumnými, akademickými a priemyselnými – domácimi ako aj zahraničnými – entitami.

Odkaz na poskytovateľa

Ďalšie odkazy

Informačné materiály

Stiahnite si nášho spravodajcu o aktivitách projektu Centrum pre výskum Big Data v oblasti telekomunikácií:

Cieľom projektu je vytvorenie Centra pre výskum dát v oblasti
telekomunikácií, ktoré by predstavovalo personálne, znalostné a odborné spojenie doménových expertov z praxe v oblasti telekomunikácií a vývoja softvéru, spolu s akademickým sektorom a prepojením na zahraničie s cieľom realizácie špičkového výskumu pre danú oblasť. Jedinečná zhoda aktuálnych podmienok a okolností, ako napríklad dopyt po inováciách v oblasti telekomunikáci ,í ako aj významná aktuálnosť výskumu v oblasti spracovania telekomunikačných dát, podnietili spoločnosť I.S.D.D. plus, s . r . o ,. a jej partnera Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k zámeru spoločne zriadiť toto centrum.

V rámci cyklu prednášok pre Slovenský technologický inštitút sme zrealizovali v poradí druhú prednášku na tému vývoj aplikácií v enterprise prostredí.

Naši Senior Java Developeri Peter Vávra a Filip Štiglic v rámci tejto prednášky na dvoch stretnutiach za sebou v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave objasnili, akým smerom by sa mohol uberať vývoj aplikácií v tíme reálnej spoločnosti a aký je rozdiel medzi ich vývojom na škole a priamo v praxi či medzi rôznymi spoločnosťami navzájom.

V rámci každej témy podrobne vysvetlili dané pojmy, ako aj ich využitie v praxi. Tiež rozobrali, nakoľko sú jednotlivé témy dôležité pre tím, projekt, developera, testera či manažéra. Peter a Filip tiež ukázali, ako to vyzerá, keď niečo robíme zle či, naopak, správne a aké to môže mať reálne dôsledky.

Vďaka tomu majú absolventi tejto prednášky prehľad o možnostiach vývoja softvéru, ako aj o tom, kde nastávajú chyby. Nové informácie využijú však aj inak – vďaka nim môžu napríklad už pri pohovore odhaliť, do akej miery bude proces vývoja softvéru v novej firme potešením alebo utrpením.

Naši špecialisti na praktických ukážkach tiež vysvetlili študentom pojmy ako:

 • Issue Tracking System – softvérová aplikácia, ktorá dovoľuje sledovanie vývoja každej úlohy,
 • Architecture Design Tools – nástroje používané k vytváraniu dizajnu,
 • verziovacie nástroje – nástroje určené na vývoj aplikácií,
 • buildovacie nástroje – nástroje určené na zostavovanie aplikácií,
 • Continuous Integration – softvér, ktorý sa stará o integráciu a priebežnú aktualizáciu systému niekoľkokrát za deň,
 • migrácie – prenos dát medzi dvomi systémami či zosúladenie zmien počas vývoja,
 • logovanie – zaznamenávanie dát za účelom ich analýzy,
 • prostredia,
 • testy,
 • databáza,
 • produkcia.

„Prínosom bol určite priamy kontakt s reálnymi technológiami a vývojom aplikácií v enterprise prostredí. Mnoho častí prednášky bolo pre študentov a poslucháčov obohacujúcimi, pretože sa s rôznymi pojmami ešte nestretli. To im, samozrejme, rozšírilo obzory. Tiež dúfame, že im to aspoň sčasti pomôže pri výbere spoločnosti, pre ktorú budú chcieť pracovať, napríklad budú vedieť lepšie posúdiť firmu z hľadiska používaných technológií. Ohlas študentov bol veľmi pozitívny, prevládali názory, že by sme prednášku na inú tému mali v krátkom čase zase zopakovať,“ zhodnotili obaja prednášajúci Peter Vávra a Filip Štiglic.

Ako vníma firma I.S.D.D. plus výzvy na rok 2017? Ako predpovedá vývoj v IT biznise na Slovensku? Kolegov sme sa spýtali dve otázky:

 1. Čo vnímate ako najvýznamnejšiu technologickú výzvu roku 2017 na Slovensku?
 2. Čo myslíte, že budú musieť spoločnosti urobiť, aby udržali krok s technologickým trendom?

Vladimír Šošoviška, Director

Samotná transformácia odvetvia IT – z tradičných veľkých komplexných integračných projektov budú zákazníci viac požadovať Agile prístup vo forme MVP (minimum viable product), prototypov a riešení v rýchlom time to market čase s výrazným zameraním na user experience.

Dáta sú dôležité „prírodné zdroje“, stále viac bude dôležité vyťažiť neštruktúrované dáta a získať tak kritické informácie o svojich zákaznikch, k tomu napomôze 360 stupňový pohľad.

Firma musí dbať na to aby mala najlepší tím ľudí na trhu a najlepších profesionálov vždy motivujú zaujímavé projekty zamerané na inovácie a nové prístupy k riešeniu zákaznickych problémov. Samozrejme tak ako vždy, firma musí byť dlhodobe postavená na svojich hodnotách.

Radovan Vdoviak, Project Manager

Ako najvýznamnejšiu technologickú výzvu tohto roku vnímam umelú inteligenciu a expertné systémy – napríklad vo forme personálneho asistenta, poradcu v call centrách a podobne. V otázke IoT bude častejšie skloňovaná bezpečnosť a ochrana súkromia používateľa. Myslím si, že vo všeobecnosti dostane ochrana súkromia, uchovanie anonymity a celková digitálna bezpečnosť väčší priestor.

Nevyhnutné bude budovanie značky (čo znamená články v časopisoch, organizáciu workshopov, prednášok, technologické eventy, investíciu do vzdelávania, podporu startupov či podieľanie sa na vývoji opensource SW, minimálne prispievaním do fóra).

Rastislav Klč, Senior IT Consultant

Európska komisia odporučila sústrediť sa na 5G, Cloud, Cybersecurity, Digital Manufacturing/Industry 4.0 a Internet of Things (IoT), čiže napríklad na Intelligent Transport Systems (ITS), eHealth, Smart Grids and Smart Metering, Smart Cities, Advanced Manufacturing, Broadband Infrastructure Mapping a ďalšie. Do popredia vystupuje aj využitie umelej inteligencie obohatenej o ľudský faktor.

Z môjho pohľadu bude najväčšou výzvou nachádzať vhodné spôsoby kombinácie existujúcich technológií a vedomostí na tvorbu inovácií. Tie vyprodukujú pridanú hodnotu, ktorú by tieto technológie a vedomosti samostatne nedosahovali.

Martin Košalko, Team Leader

Na Slovensku je nutná debyrokratizácia štátnej správy a orientácia na životné situácie, v ktorých sa občan bežne nachádza (napr. ide si vybaviť pas, narodí sa mu dieťa, vybavuje pohreb, dedí nehnuteľnosť) – t .j. príprava wizardov pre životné situácie, ktoré nebudú nútiť občanov riešiť tu istú vec s viacerými štátnymi inštitúciami.

Samozrejme, že inovácie sú dôležité, to nepopieram, no rád by som poukázal na dôležitosť motivácie zamestnancov inovácie implementovať a obohacovať svojou troškou. Čiže podľa mňa bude najdôležitejšie pracovať s ľuďmi a vytvárať tvorivé prostredie, ktoré zamestnancom dokáže poskytnúť priestor na sebarealizáciu.

Peter Štefánek, Senior Developer

Celosvetovo podľa mňa bude rok 2017 v znamení virtuálnej a rozšírenej reality (ako sú napríklad aplikácie typu Pokemon GO). Bude tiež o posilňovaní a vzniku nových „on-demand“ služieb, ako sú Uber, Hopin, Bistro, Dajme jedlo, Spotify či Netflix.

Spoločnosti budú musieť investovať do výskumu, startupov, vzdelania či organizovania workshopov.

Na podujatí Diamanty slovenského biznisu 2016, ktoré organizuje Enterprise Investors a mesačník Forbes Slovensko a ktoré oceňuje najrýchlejšie rastúce spoločnosti, sme získali 3. miesto.

Ocenenie si počas slávnostného galavečera 22. novembra 2016 v Bratislave prevzal Vladimír Šošovička, majiteľ a generálny riaditeľ I.S.D.D plus, ktorý neskrýval nadšenie z výhry: „Ocenenie si veľmi vážim. Mám radosť, že sa aj takýmto spôsobom potvrdila naša významná pozícia na trhu informačných technológií.“

Podujatie Diamanty slovenského biznisu sa konalo už po ôsmy krát. Má za cieľ oceniť snahu malých a stredných firiem na Slovensku, ktoré popri kontinuálnom raste dokážu zvyšovať i hodnotu svojej spoločnosti. O popredné priečky rebríčka sme sa podelili so spoločnosťami najmä zo sektorov stavebníctva, IT, dopravy a výroby.

Cieľom celého podujatia je prinášať inšpirácie od úspešných podnikateľov. Potvrdzuje to aj Jan Jakúbek, viceprezident Enterprise Investors: „V ekonomike by nebolo úspechov bez ambícií a podnikateľských talentov sústredených v malých a stredne veľkých firmách. Práve tie sú motorom inovácií a hlavným tvorcom nových pracovných miest. Preto sme prostredníctvom tejto súťaže chceli oceniť prácu tých najúspešnejších.“

„Podnikatelia musia každý deň čeliť nekonečnému počtu problémov, ktoré často ani nesúvisia s ich biznisom. Sme preto radi, že aspoň raz do roka ich môže Forbes oceniť za výsledky, ktoré dosiahli,“ dopĺňa Juraj Porubský, šéfredaktor Forbes Slovensko.

Výber spoločností do rebríčka prebiehal na základe verejne dostupných kompletných finančných údajov za posledné tri roky. Spoločnosti museli splniť aj ďalšie kritériá – figurovať bez vstupu zahraničného kapitálu, ročné tržby mať v intervale od 2 do 100 miliónov eur a spoločnosť za posledné dva roky musela mať ziskové hospodárenie.

IT manažér našej spoločnosti Radoslav Šnirc na prednáške v UPC v Mlynskej doline záujemcom vysvetlil všetko dôležité o prevádzke informačných systémov.

Mohli ste sa dozvedieť, čo sa deje v rámci bežnej prevádzky IT, kto nastupuje na front a aké sú jeho úlohy. Radoslav hovoril aj o nastavení a dohladovaní IT, rôznych prístupoch k problematike, monitoringu a najmä o tom, ako problémom s prevádzkou IT predchádzať, a nie ich hasiť.

Prednášky pre STI sme sa podujali zorganizovať v rámci programu s názvom New Tech iniciatíva, ktorý naša spoločnosť zaviedla aj s cieľom zvyšovať renomé a povedomie o IT u našich zákazníkov, ale aj všetkých, ktorí s novými technológiami pracujú. V rámci tohto programu máme v pláne aj do budúcna realizovať podobné typy prednášok či iných aktivít.

O STI

Slovenský technologický inštitút má za cieľ priblížiť nové technológie a ich využitie v praxi študentom študujúcich informačné technológie. Keďže za posledné roky došlo k prudkému nárastu počtu technológií a na tak veľký rozsah zmien je pre školský systém náročné reagovať, vznikol priestor pre ďalšiu výuku. Prednášky o nových možnostiach a smeroch v IT sektore realizujú profesionáli, ktorí majú s danými technológiami bohaté praktické skúsenosti.

Copyrights ©2016: The8 – Premium Multipurpose WordPress Theme