BIG DATA

BIG DATA

Dňa 29. 6. 2017 (s účinnosťou od 3. 6. 2017) bola podpísaná ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 061/2017/1.2.1/OPVaI/DP medzi prijímateľom I.S.D.D. plus, s. r. o.Projekt, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, je podporený v rámci Operačného programu výskum a inovácie, prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií; investičná priorita: 1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel; špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vytvorenie Centra pre výskum Big Data. V rámci založeného výskumného centra budú realizované dve odborné výskumné aktivity a samotný výskum bude rozdelený na priemyselný výskum, realizovaný žiadateľom I.S.D.D. plus, s.r.o., a nezávislý výskum partnera – akademický výskum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Aktivita 1 – Výskum Big Data v oblasti telekomunikácií

Cieľ a zameranie aktivity 1: aktivita 1 má za cieľ obsiahnuť hlavný podiel práce a výkonov v rámci predkladaného projektu vrátane zmluvného výskumu a je realizovaná hlavným partnerom projektu (I.S.D.D. plus, s. r. o.).
Strategické zameranie výskumu je rozdelené do nasledujúcich podoblastí:

  • (ZV) detekcia a prevencia podvodov (fraud),
  • znižovanie nákladov na budovanie a prevádzku siete,
  • Customer Intelligence a detekcia nových produktov, identifikácia zákazníckych potrieb,
  • pokročilé metódy anonymizácie dát v oblasti telekomunikácií.

Aktivita 2 – Akademický výskum Centra pre výskum dát v oblasti telekomunikácií

Aktivita 2 predstavuje akademickú zložku výskumu centra, ktorá je realizovaná partnerom (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach).
Akademický výskum je realizovaný súbežne so zložkou 3 aktivity 1. Samotný akademický výskum predstavuje nasledovné oblasti:

  • prevencia migrácie zákazníkov,
  • identifikácia pokrokových zákazníkov (Early-adapters),
  • detekcia ideálnej CUG (Closed User Group).

Projekt bude realizovaný 60 mesiacov.

Úspešnou realizáciou predkladaného projektu je aktívne, vysoko stabilné a plne funkčné Centrum pre výskum dát v oblasti telekomunikácií. Centrum bude zosieťovanou výskumnou entitou, ktorá predstavuje výskumno-inovačnú silu, postavenú na výskumných aktívach, ako napríklad skúsený odborný vedecko-technický personál centra a jeho partnerov vrátane doménových expertov, báza vlastných odborných článkov a technických správ, cenné kolekcie data-setov, vlastné zdrojové kódy algoritmov a vedecko-technická softvérová a hardvérová infraštruktúra, nadobudnuté počas realizácie projektu. Zriadené centrum bude predstavovať reálne a hmatateľné prepojenie a vzájomné väzby medzi výskumnými, akademickými a priemyselnými – domácimi ako aj zahraničnými – entitami.

Odkaz na poskytovateľa

Ďalšie odkazy

Informačné materiály

Copyrights ©2016: The8 – Premium Multipurpose WordPress Theme