Ochrana súkromia

Ceníme si Vaše súkromie.Aj preto Vás informujeme, že na tejto stránke používame súbory cookies a iné technológie pre správne fungovanie a zlepšenie chodu stránky, jej zabezpečenie, poskytovanie funkcií sociálnych sietí, prispôsobenie obsahu a reklám používateľom a analýzu návštevnosti a správania používateľov. Pre viac informácií si prečítajte naše Podmienky používania súborov cookies. Rovnako sa prosím oboznámte s našimi novými Podmienkami používania portálu, ktoré sú platné od 24.5.2018.Spracovaniu cookies môžete zabrániť zmenou nastavenia vo vašom internetovom prehliadači.OR(ACTUAL):Táto stránka využíva cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Pri pokračovaní v používaní predpokladáme, že súhlasíte s aktuálnym nastavením. O používaní cookies a ďalších možnostiach nastavenia nájdete viac informácií tu.Pravidlá používania súborov Cookies (Cookies Policy)Tieto pra­vidlá sa tý­kajú po­u­ží­va­nia stránky www.isdd.sk.Pre­vádz­ko­va­te­ľom stránky je I.S.D.D. plus, s.r.o., so síd­lom Pažítková 5821 01 Bratislava, IČO: 35 774 720, za­pí­saná v Ob­chod­nom re­gis­tri Ok­res­ného súdu Bra­ti­slava I, od­diel: Sro, vložka č. 19824/B, za­lo­žená v Slo­ven­skej re­pub­like.Pra­vidlá po­u­ží­va­nia Co­okies1.         I.S.D.D. plus na stránke po­u­žíva prog­ramy co­okies na zís­ka­va­nie in­for­má­cií o uží­va­te­ľoch. Co­okies je malý dá­tový sú­bor, ktorý sa ukladá vo Va­šom za­ria­dení (napr. v mo­bil­nom za­ria­dení alebo po­čí­tači) pri po­u­ží­vaní stránky a na ur­čitý čas ucho­váva in­for­má­cie o Va­šich za­ria­de­niach, kro­koch a na­sta­ve­niach. Sú­bor co­okies umožní stránkepri ďal­šej náv­števe roz­poz­nať Vás pre­hlia­dač alebo ukla­dať Vaše na­sta­ve­nia a iné in­for­má­cie. Je to bežná prax väč­šiny we­bo­vých stránok.2.         Sú­bory co­okies mô­žete kon­tro­lo­vať a/alebo zma­zať podľa uvá­že­nia – pod­rob­nosti si po­zrite na stránke http://www.al­la­bout­co­okies.org/. Mô­žete vy­ma­zať všetky sú­bory co­okies ulo­žené vo svo­jom za­ria­dení. Váš pre­hlia­dač Vám môže umož­niť na­sta­viť ako má spra­co­vá­vať co­okies vrá­tane mož­nosti po­u­ží­va­nie co­okies úplne za­ká­zať alebo vždy žia­dať od Vás sú­hlas s po­u­ži­tím kon­krét­neho co­okies sú­boru. Berte však na ve­do­mie, že nie­ktoré časti stránky ne­mu­sia bez po­u­ži­tia co­okies pra­co­vať správne alebo nie­ktoré fun­kci­ona­lity ne­mu­sia byť do­stupné vô­bec.3.     I.S.D.D. plus   môže umiest­niť do Vášho za­ria­de­nia vlastné sú­bory co­okies, pri­čom in­for­má­cie a údaje zís­kané z týchto sú­bo­rov sa spra­vujú pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia (POS).4.         V rámci Por­tálu mô­žeme po­u­ží­vať dva druhy Co­okies, tzv. per­sis­tent co­okies alebo ses­sion co­okies. Za­tiaľ čo ses­sion co­okies sa vy­mažú po za­vretí Vášho pre­hlia­dača, per­sis­tent co­okies zo­stanú vo Va­šom za­ria­dení aj po za­vretí Vášho pre­hlia­dača a po­u­žijú sa pri Va­šej ďal­šej náv­števe Por­tálu.5.         Por­tál môže po­u­ží­vať aj iné ná­stroje na sle­do­va­nie a zis­ťo­va­nie in­for­má­cií o uží­va­te­ľoch s po­dob­nou fun­kci­ona­li­tou (napr. web be­a­cony, Flash co­okies, sle­do­va­cie URL).6.         I.S.D.D. plus po­u­žíva co­okies a po­dobné sle­do­va­cie ná­stroje na via­cero úče­lov, najmä za úče­lom:a.          sprí­stup­ne­nia, pre­vádz­ko­va­nia stránky a jeho fun­kci­ona­lít v po­ža­do­va­nej kva­lite a kom­forte pre uží­va­teľa, napr. au­to­ma­tic­kým pri­hlá­se­ním do uží­va­teľ­ského konta, zais­te­ním bez­peč­nosť po pri­hlá­sení, vkla­da­ním prís­pev­kov a ko­men­tá­rov a po­čí­ta­ním zo­bra­ze­nia a spus­te­nia vi­deí;b.          sprí­stup­ne­nia, pre­vádz­ko­va­nia stránky a jej funkci­ona­lít na rôz­nych we­bo­vých strán­kach, za­ria­de­niach a pre­hlia­da­čoch;c.          mo­ni­to­ro­va­nia a ana­lýzy vý­konu, pre­vádzky a efek­ti­vity stránky a jej zlep­še­nia, napr. koľko náv­štev­ní­kov (uží­va­te­ľov) bolo na stránke či aké pre­hlia­dače po­u­ží­vajú;d.          za­brá­ne­nia zne­uži­tia stránky a pre­ven­cie a od­ha­le­nia pod­vod­ného alebo inak ne­vhod­ného sprá­va­nia.7.         Na stránke umiest­ňu­jeme tiež sú­bory co­okies na­šich ob­chod­ných par­tne­rov a tre­tích strán najmä ana­ly­tické co­okies (Go­ogle Ana­ly­tics), ktoré umož­ňujú ana­ly­zo­vať, ako náv­štev­níci (uží­va­te­lia) stránku po­u­ží­vajú, ďa­lej co­okies so­ciál­nych sietí (Fa­ce­book, Go­ogle+), ktoré zlep­šujú a zjed­no­du­šujú uží­va­teľ­ské ro­z­hra­nie stránky a re­klamné co­okies, ktoré umož­ňujú zlep­še­nie cie­le­nia re­klamy na stránke. Údaje z týchto co­okies zís­ka­vajú priamo ich pre­vádz­ko­va­te­lia a I.S.D.D. plus k ním nemá prí­stup.

Copyrights ©2016: The8 – Premium Multipurpose WordPress Theme