IOT Business Hub

IOT Business Hub
kategória: Novinky v I.S.D.D. plus

Nástroj na zefektívnenie Vášho biznisu

I.S.D.D. plus s.r.o. vyvinula špecializovaný modul pre IOT  riešenia   svojich zákazníkov: IOT Business Hub. Technológie budúcnosti nasadené v reálnom biznis prostredí, ktoré pomáhajú modernizovať procesy a pomôcť našim zákazníkom budovať úspešnú firmu aj v súčasnom rýchlo sa meniacom prostredí.  

IoT riešenie – zber dát a ich analytika

V súčasnej dobe už aj komerčné spoločnosti objavili úžasnú pridanú hodnotu nových technológií, ako IoT alebo Big Data analytiky. Motiváciou pre využitie týchto technológií sú možnosti, ktoré už v súčasnej dobe vedia ponúknuť silnú pridanú hodnotu pre biznis. Jednak umožňujú našim zákazníkom šetriť náklady, čím si nepriamo zvyšujú zisk. Nemenej významnou pridanou hodnotou je aj zvyšovanie efektivity procesov, kde vie použitá technológia napomôcť zjednodušiť procesy, prípadne ich pozmeniť tak, aby prinášali vyššiu pridanú hodnotu či už priamo spoločnosti, alebo jej zákazníkom. IoT technológiu treba chápať len ako prostriedok pre zber cenných dát o nejakých biznis entitách. V druhom kroku je zber presných dát podporený špecializovanou dátovou analytikou, ktorá sa opiera práve o výsledky IoT zariadení. Pre analytické účely a návrhy biznis optimalizácie máme dedikovaný tím, ktorý sa zameriava na Big Data  (t.j. vedecké skúmanie veľkého množstva dát).

Pre konkrétnu predstavu využitia vieme ponúknuť riešenie v rámci IoT technológie pre Váš biznis, ktoré sme vyvinuli na správu a smerovanie toku dát podľa konkrétnych predstáv a požiadaviek zákazníkov prispôsobených na mieru.

Takýto project už bol realizovaný a nasadený u nášho konkrétneho zákazníka na tisícke zariadení. Po návrhu technického riešenia pomáhame klientom aj s vyhodnotením a spracovaním surových dát do podoby štrukturovanej spätnej väzby a detailnej analytiky dát.

Základný rámec aplikácií tvoriacich IoT SW riešenie je nasledovný:

Primárnym cieľom SW riešenia je partnerovi (komerčnej spoločnosti) dodávať dáta o biznis entitách. výhodou nášho riešenia je, že nijako nezaväzuje partnera použiť konkrétnu sieťovú technológiu. Dokonca umožňuje, aby informácie o tom istom type biznis entity boli doručované paralelne z rôznych IoT sietí (podľa pokrytia, podľa výhodností zmluv a pod.). Riešenie rovnako umožňuje, aby informácie zaslané z rôznych IoT vysielačov jednej IoT siete boli registrované na rôznych partnerov.

SW riešenie pozostáva zo samostatných predintegrovaných komponentov, ktoré spolu komunikujú cez definované rozhrania.

IoT Business  hub

Používateľská špecifikácia

Aplikácia IOT Partner biznis hub má za cieľ oddeliť CRM (biznis funkcionalitu) od proprietárnej sieťovej komunikácie – t.j. umožňuje pripájanie biznis aplikácií na tzv. „biznis API“, prípadne pripojiť novú sieť (typ siete) bez vplyvu na biznis aplikáciu. Dosahuje sa tým nezávislosť biznis častí od poskytovateľa siete a rovnako špecifík použitej sieťovej technológie. V prípade upgradu, či zmeny za účelom podpory inej siete stačí zmeniť Partner biznis hub komponent.

Základnou entitou v Partner biznis hub je IoT vysielač so svojím sériovým číslom (EUI), ktorý využitím IoT sieťového servra odosiela správy. Obsahom správ sú metainformácie ako sila signálu, čas odoslania, identifikátor GTW, ktorá prijala správu, veľkosť správy, jednoznačný identifikátor správy a biznisové informácie (všeobecne ide o stav nejakého snímača alebo čidla) v base64/hexa formáte.

Je dôležité poznamenať, že sieťová správa typicky neobsahuje indetifikátor biznis entity (zákazník, číslo elektromeru, číslo odberného miesta, atď.) a biznisovým obsahom správy nemusí byť absolútny stav biznis entity (napríklad stav elektromeru). Napríklad v prípade smart meteringu v utilitných spoločnostiach obsahuje tzv. počet impulzov zaznamenaných snímačom od jeho namontovania na merač spotreby – t.j. relatívnu veličinu.

Aplikácia v svojej databáze obsahuje mapovanie IoT vysielačov na biznis entity, vrátane atribútov potrebných na prevod stavu čidla/snímača na relevantnú biznisovú informáciu.

IOT Partner biznis hub komunikuje s CRM vždy biznis entitami.

Ako vyplýva z uvedeného, aplikácia vystupuje v roli LPWAN aplikačného servra.

Aplikácia Partner biznis hub obsahuje najmä obrazovky podporujúce manažment IoT vysielačov a správ:

 • Pridanie zariadenia – obrazovka umožňuje pridanie nového zariadenia do systému.
 • Prehľad zariadení – obrazovka zobrazuje prehľad zariadení, umožňuje filtrovanie na základe priradených atribútov k zariadeniu a zoraďovanie podľa rôznych parametrov. Stav zariadenia je možné rýchlo rozpoznať pomocou identifikátorov v pravom hornom rohu (červerná – zariadenie je deaktivované, oranžová – zariadenie je aktivované ale neodoslalo ešte žiadnu správu, zelená – zariadenie je aktivované a odosiela správy).
 • Detail zariadenia – obrazovka zobrazuje detaily k zariadeniu a umožňuje prejsť na úpravu zariadenia a správu atribútov zariadenia.
 • Úprava zariadenia – obrazovka ponúka aktiváciu a deaktiváciu zariadenia, zmenu externého identifikátora (mapovanie na biznis entitu) a správu atribútov zariadenia.
 • Správa atribútov zariadení – obrazovka umožňuje spravovať atribúty zariadení, pridávnie nových atribútov, úpravu existujúcich a pridávanie hodnôt k jednotlivých atribútom.
 • Pridanie správy – obrazovka umožňuje pridanie sieťovej správy do systému. Pri pridávaní správy je potrebné dodržať formát určený sieťou, na ktorú správa správa odosiela prípadne posiela.
 • Prehľad správ – obrazovka ponúka prehľad prijatých správ systémom v prehľadnej tabuľke.
 • Detail správy – zobrazuje detaily o správe a obsah správy v detailnom a lepšie čitateľnom formáte.
 • Export správ – umožňuje exportovať správy zo systému vo formáte CSV alebo JSON.

Správy zasielané z IoT vysielačov sú ukladané v databáze a po ich dekódovaní sú relevantným zdrojom pre ďalšiu analýzu, s ktorou Vám takisto vieme pomôcť s analytikou v rámci tzv.BigData.

Technická špecifikácia

Key features:

 • implementačne nezávislé na type siete (LoRa, SigFox, NBIoT)
 • integrácia so sieťovým servrom – REST (JSON), SOAP, MQTT
 • podpora režimov SAAS aj on site deployment u zákazníka